Informace pro povinné

Soudní exekutor je nestranným orgánem, který vykonává exekuční činnost na základě pověření soudu, jemuž předchází návrh oprávněného (věřitele) na nařízení exekuce.

Soudní exekutor většinou nemá k dispozici informace o událostech,  ke kterým došlo před podáním návrhu na nařízení exekuce, domníváte-li se tedy, že je proti Vám nařízena exekuce neoprávněně, informujte o tom, vedle podání opravných prostředků k soudu, také exekutorský úřad. Svá tvrzení doložte příslušnými listinami např. stvrzenky o zaplacení, výpisy z účtu atd.

Při komunikaci s Exekutorským úřadem vždy uvádějte následující údaje: Jméno a příjmení, aktuální doručovací adresu a naši spisovou značku (na dokumentech je uvedena vpravo nahoře, začíná 165 EX … ) a případně telefonní spojení na Vás. Oficiální podání a žádosti musí být podány v souladu se zákonem a musí splňovat zákonné náležitosti. Dodržujte prosím úřední hodiny, kdy jsme schopni se vám plně věnovat. Zároveň je nutné si uvědomit, že s Vámi jednají proškolení zaměstnanci Exekutorského úřadu, kteří rozumí svojí práci a věnují se konkrétním exekučním případů, a není tak třeba dožadovat se přímého jednání se soudním exekutorem, což ani není s ohledem na jeho velké časové vytížení možné.

Snažte se svůj dluh aktivně uhradit, a to co nejdříve. Placení se nevyhnete tím, že nebudete přebírat poštu. Odmítnutím komunikace nic nevyřešíte, změna adresy a telefonního čísla Vám nijak nepomůže, základním předpokladem, jak bez stresu a rychle projít exekučním řízením je komunikace a spolupráce. Naopak, čím déle placení odkládáte, tím více se váš dluh navyšuje. Pro povinné má spolupráce se soudním exekutorem nejednu výhodu, v první řadě je zde možnost navrhnout jakým způsobem by mohla být exekuce provedena, tak, aby došlo k uspokojení pohledávky oprávněného a zároveň byla exekuce pro povinné co nejméně stresující. Spolupráce též zbytečně nezvyšuje exekuční náklady. Mějte tedy na paměti, že Váš přístup k exekuci bude zásadně ovlivňovat její další průběh.

Není možné žádat prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu a jeho zaměstnanců. Prominutí dluhu nebo jeho části je pouze v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora. Dále není možné žádat uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí, dokud není celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat a uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s povinností stanovenou právními předpisy.

Pamatujte na to, že po nařízení exekuce musíte zaplatit přímo exekutorovi, nikoli oprávněnému. Přesná částka, kterou máte platit, číslo účtu, na nějž máte platit a příslušný variabilní symbol jsou uvedeny ve „Výzvě k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce“. Uvedené informace a dlužnou částku k určitému dni si můžete ověřit na Exekutorském úřadě. Uhradíte-li svůj dluh do 15 dnů od obdržení této Výzvy (částka už musí být nejpozději 15. den připsána na účet exekutora), krátí se odměna exekutora na polovinu. Celková výše dluhu i s poloviční odměnou je ve Výzvě vyčíslena. Svůj dluh uhraďte jedním z následujících způsobů:

  • převodem z účtu nebo vložením částky přímo na vymáhací účet uvedený ve výzvě
  • v hotovosti přímo na Exekutorském úřadě – v úředních hodinách,
  • poštovní poukázkou typu „A“ (vyzvednete si na poště).

Pokud z opravdu vážných důvodů nemůžete uhradit pohledávku jednorázově, sdělte na Exekutorském úřadě reálnou výši splátek tak, aby k úhradě došlo v co nejkratším možném termínu.

První úhradu pošlete co nejdříve. Výše splátek a doba splácení by měla být adekvátní výši Vašeho dluhu, jinak soudní exekutor bude nucen přistoupit k efektivnějšímu způsobu vymožení dluhu.

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, a to včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým byste porušil tuto povinnost, je v souladu s ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu neplatný.