Informace pro oprávněné

Kdy se mohu obrátit na exekutora s návrhem na nařízení exekuce?

V případě, že máte k dispozici pravomocný a vykonatelný exekuční titul, u kterého povinný v stanovené lhůtě nesplnil uloženou povinnost.

Mezi exekuční tituly patří:

 • rozhodnutí soudu
 • rozhodčí nález
 • rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků)
 • exekutorský nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
 • další rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

 

Jak podám návrh na nařízení exekuce?

Návrh na nařízení exekuce a jeho náležitosti jsou upraveny v ustanovení § 38 zákona č. 120/2001 Sb.,  exekučního řádu. Zákon stanoví, že v návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

V případě potřeby můžete použít vzor návrhu na nařízení exekuce, který najdete ke stažení na našich stránkách. Rovněž je možné požádat přímo náš Exekutorský úřad o sepis uvedeného návrhu na nařízení exekuce. Sepis návrhu na nařízení exekuce našimi zaměstnanci je zpoplatněn.

K návrhu na nařízení exekuce je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. K návrhu je dále třeba doložit originál  plné moci, nebo její úředně ověřenou kopii, pokud je návrh podáván v zastoupení a originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky, pokud návrh podává osoba odlišná od oprávněného uvedeného na exekučním titulu.

Návrh na nařízení exekuce se podává písemně u soudního exekutora. Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštou, můžete jej předat osobně na podatelně exekutorského úřadu či prostřednictvím datové schrány (zde je nutno provést tzv. konverzi /převedení/ dokumentů z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem).

Je exekuce zpoplatněna?

Při podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí žádný poplatek.

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny přímo exekučním řádem a vyhláškou č. 330/2001 Sb., v platném znění. Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí povinný a exekutor o nich rozhodne v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Exekutor však může po oprávněném požadovat složení zálohy na náklady provedení exekuce; není-li tato oprávněným ve stanovené lhůtě složena, exekutor exekuci zastaví (nejedná-li se o vymožení pohledávky výživného na nezletilého nebo jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného).

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků řízení ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.

Jakým způsobem je vedena exekuce?

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád, kdy se rozlišuje exekuce na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.

Exekuce na peněžitá plnění se provádí:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • prodejem podniku
 • prodejem zástavy
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

 

Exekuce na nepeněžité plnění se provádí:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

 

Oprávněný v návrhu na nařízení exekuce nemusí na rozdíl od návrhu na výkon rozhodnutí prováděný soudem označit, který majetek povinného má být postižen. Soudní exekutor po doručení usnesení o nařízení exekuce, v němž je pověřen provedením exekuce, sám lustruje majetek povinného a sám rozhoduje o vhodném způsobu provedení exekuce. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení  provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby.

V případě dalších dotazů k vedení exekučního řízení a možnosti vymoci pohledávku přiznanou pravomocným a vykonatelným exekučním titulem se neváhejte obrátit na náš exekutorský úřad.