informace k zápisům

Sepisování exekutorských zápisů

Exekutor může sepsat exekutorský zápis:

a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Tento druh vykonatelného exekutorského zápisu má zásadní praktický význam pro oprávněného, který pro případ nesplnění povinnosti druhé smluvní ušetří čas i peníze při vymáhání svého nároku. Oprávněný se nemusí již podrobit zpravidla vleklému nalézacímu soudnímu řízení a v případě, že povinný nedostojí své povinnosti včas a řádně, má k dispozici přímo vykonatelný exekuční titul.

b) o osvědčení skutkového děje a stavu věci. Osvědčení provádí formou exekutorského zápisu, který je podle § 79 odst. 7 EŘ veřejnou listinou. Exekutorský zápis pak slouží v řízení před soudem či jiným orgánem k prokázání skutečnosti, která je v zápise zachycena.